Návrh nového územního plánu si může veřejnost prohlédnout a připomínkovat

Návrh nového územního plánu Chomutova je hotový, než jej schválí zastupitelé, má právo se k němu vyjádřit široká veřejnost. „Výsledkem více než dvouleté práce odborníků je nový návrh územního plánu. Je to důležitý dokument města, který stanovuje pravidla jeho dalšího územního rozvoje, proto je důležité, aby se s ním občané seznámili,“ sdělil primátor města Jan Mareš. Návrh je plně zveřejněný na webu města, v omezeném rozsahu pak ve vstupní budově starobylé radnice na náměstí 1. máje, a to až do 28. května, kdy k němu mohou lidé zaslat připomínky. Veřejné projednání se uskuteční v zasedací místnosti radnice ve středu 21. května od 16 hodin.

Námitky a připomínky proti návrhu územního plánu mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. „Musí je podat písemně s odůvodněním, vymezením dotčeného území a uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. Nesmí zapomenout na své identifikační údaje a podpis,“ říká Martina Valešová z odboru rozvoje, investic a majetku města. Adresa pro zasílání: Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Kontaktní osobou je Martina Valešová (tel. číslo: 474 637 438; e-mail: m.valesova@chomutov.mesto.cz). 
 
Odkaz na zveřejněný návrh územního plánu: