Speciální kontejnery pro nepotřebný textil

Jirkov uzavřel s firmou Koutecký s.r.o. smlouvu o rozmístění stacionárních kontejnerů na sběr odpadního textilu. Na základě této smlouvy vznikla městu povinnost zajistit bezplatné umístění dvou kontejnerů na předem stanovených místech a přístup k nim.

Provozovatel služby kontejnery v těchto lokalitách umístil a bude textil pravidelně (3-4 krát týdně) svážet. 

Ani jedné z obou smluvních stran nenáleží žádná odměna ani jiná úplata.

Kontejnery jsou umístěny na parkovišti u ulici Smetanovy Sady a ve Vinařické ulici na stanovišti pro separovaný odpad.

zdroj: ČTK