Tisková zpráva ze 108. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

Rada kraje změnila své usnesení z 23. května 2012 a zrušila účast Jany Ryšánkové na zahraniční služební cestě u příležitosti slavnostního otevření expozice Ústeckého kraje v Českém olympijském domě.

Změna usnesení Rady Ústeckého kraje - změna složení delegace na zahraniční služební cestě do Londýna:

Rada kraje změnila své usnesení z 23. května 2012 a zrušila účast Jany Ryšánkové na zahraniční služební cestě u příležitosti slavnostního otevření expozice Ústeckého kraje v Českém olympijském domě.
 
„Na jednání Rady ÚK jsem oznámila, že ruším svou účast na slavnostním otevření expozice Ústeckého kraje v Českém olympijském domě. Jedním z důvodů jsou záměrné lživá vyjádření některých regionálních médií, že se mělo jednat o návštěvu sportovních utkání na Olympijských hrách. Nejen zástupce Olympijského výboru reakce médií překvapila, neboť otevření regionální expozice vždy zahajuje zastupitel příslušného regionu a vítá ostatní delegace krajů, sportovců, místní samosprávy, příp. prezidenta ČR. Záležitost je pro mě již uzavřena, nabídla jsem novinářům, nechť tuto roli v Olympijském domě namísto kraje převezme některý z nich a já se tak mám možnost zúčastnit teplické vernisáže výstavy odhalující zaniklé kostely Severních Čech,“ okomentovala své rozhodnutí radní Jana Ryšánková.
 
Informace o čtvrtletní činnosti pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality:
 
Rada vzala na vědomí informaci o čtvrtletní činnosti pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality (PS SVL) za období březen – červen 2012.
 
Činnost PS SVL spočívá zejména ve vytváření platformy pro věcnou diskusi mezi představiteli místních samospráv a Agenturou zřízenou Úřadem vlády ČR. Kromě pravidelných individuálních i skupinových jednání a seminářů se činnost zaměřuje rovněž na provázání informací získaných od Policie ČR a Úřadu práce ČR (na krajské úrovni). Specifickou činností je rovněž snaha o propojení informačních zdrojů a kooperaci na úrovni městských policií zřízených obcemi s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu = ORP).
 
Stěžejní akcí za uvedený časový interval bylo výjezdní jednání dne 19. 4. 2012 v Rumburku a České Kamenici, kterého se zúčastnila rovněž zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková. Na toto jednání byli sezváni představitelé měst a obcí, ve kterých se již vyskytují sociálně vyloučené lokality, případně je ze strany Ústeckého kraje vnímána potenciální možnost vzniku těchto lokalit na území dotčených municipalit. PS SVL pak sehrála počátkem června 2012 klíčovou roli ve zprostředkování platformy, na které se zástupci Agentury pro sociální začleňování z Úřadu vlády ČR setkali opět s představiteli uvedených municipalit za účelem projednání témat konkrétní spolupráce pro časový horizont do konce roku 2012.
 
Nejvýznamnější akcí, na které se bude PS SVL podílet, bude zářijová Bezpečnostní konference pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje s přízviskem „Společně proti extremismu II“. 
 
Dofinancování propadu příjmů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální:
 
Rada Ústeckého kraje souhlasila s navýšením příspěvku zřizovatele ve výši 74 850 000 Kč pro zařízení sociální péče zřizované Ústeckým krajem na zajištění provozních potřeb. 
 
„Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby poklesla u našich organizací o 12 milionů oproti loňsku, a už ta byla hluboko pod reálnými potřebami našich zařízeních. Dalším avizovaným propadem příjmů, který organizace předpokládají, je pokles plánovaných příjmů od zdravotních pojišťoven.
Na základě toho vyčíslily naše organizace požadavek na dofinancování ve výši téměř 75 milionů korun. Rozhodli jsme se tuto částku zaplatit z našeho rozpočtu, přestože financování sociálních služeb má být v první řadě úkolem státu a mohli jsme ji v ideálním případě použít na další rozvoj namísto sanování propadu ze státního rozpočtu,“ doplnila radní pro sociální oblast Jana Ryšánková.
 
Přerušení prací z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům u akce „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji -  Část 1 – nová komunikace u města Podbořany“:
 
Radní rozhodli o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u akce „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji -  Část 1 – nová komunikace u města Podbořany“. Tím se pozastavují práce na přípravě projektu do další fáze do doby vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
 
Stavba "Nová komunikace u města Podbořany" je jednou ze staveb u kterých bylo uvažováno s jejich realizací s rámci operačního programu ROP v plánovacím období 2007-2014. Akce je připravena do stupně vydaného pravomocného územního rozhodnutí a zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení. Další postup je podmíněn kompletním majetkoprávním vypořádáním stavbou dotčených pozemků.